Các hợp đồng đang tuyển dụng
Thông báo tuyển lao động làm việc tại chuỗi cây xăng kiêm siêu thị mini tại UAE
Ngày đăng: 24/10/2011 - Lượt xem: 1093

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (NIBELC)

Trụ sở: Km 10, Quốc lộ 1A Ninh Bình – Hà Nội, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình

Chi nhánh Hà Nội: P.1102, Nhà A, Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 6251 9696 / (04) 6252 9696                 Fax: (04) 6250 9696

==========================

   Số:………./XKLĐ.

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CHUỖI CÂY XĂNG KIÊM SIÊU THỊ MINI TẠI UAE

Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế - NIBELC, có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 77/LĐTBXH-GP do Bộ LĐTBXH cấp ngày 11/03/2008, cần tuyển lao động đi làm việc tại chuỗi hệ thống các cây xăng kiêm siêu thị mini cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia UAE với nội dung như sau:

1.                  Ngành nghề tuyển dụng và mức lương, thu nhập: Theo danh sách kèm theo

2.                  Yêu cầu tuyển dụng:

- Nam tuæi: 20 - 45,  cã søc khoÎ, ®¹o ®øc, t­­ư c¸ch tèt. (Kh«ng m¾c bÖnh kinh niªn, truyÒn nhiÔm, Giang mai, kh«ng cã dÞ tËt, kh«ng cã vÕt x¨m træ, kh«ng bÞ viªm gan A,B,C, HIV, lao phæi ).

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản, Có kinh nghiệm liên quan đến nghề thi tuyển, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài là một lợi thế.

- øng cö viªn ph¶i kiÓm tra vÒ søc khoÎ tr­íc khi ®Õn tuyÓn dông hoÆc nép hå s¬ thi tuyÓn

3.Thêi h¹n hîp ®ång:

-  Hîp ®ång 02 n¨m, cã thÓ kÐo dµi 3-5 n¨m tuú thuéc vµo nhu cÇu sö dông cña chñ sö dông

4. QuyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng nh­ sau: 

- Chñ sử dụng cung cÊp VÐ m¸y bay 02 chiều, hưởng lương phép theo luËt UAE.

- Chñ sử dụng cung cÊp bảo hiểm y tÕ theo luËt UAE.

- Chñ sử dụng cung cÊp  miễn phí chỗ ở. (Ngoại trừ các vị trí 9,10,11 Chủ trả tiền thuê nhà trực tiếp)

- Cung cấp miễn phí đồng phục, dụng cụ làm việc, bảo hộ lao động

- Thêi gian lµm viÖc 08 tiÕng/ngµy, 6 ngµy/tuÇn cã giê lµm thªm liªn tôc.

- Thêi gian lµm thªm giê ¸p dông theo luËt lao ®éng UAE. Miễn thuế thu nhập

- Người lao động được thu nhập thêm tương đối khá từ tiền thưởng (TIP) của khách hàng

 5. Chi phÝ tr­­íc khi bay: Theo danh sách kèm theo – Mức phí phụ thuộc từng vị trí

- Chi phÝ trªn bao gåm phÝ m«i giíi, phÝ dÞch vô XKL§, đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn.

- PhÝ ch­ưa bao gåm dÞch thuËt, hé chiÕu, kh¸m søc khoÎ.

- Lao ®éng ®Æt cäc tróng tuyÓn 5 triÖu ®ång, sẽ khấu trừ vµo phÝ xuÊt c¶nh

6. Thêi gian dù kiÕn thi tuyÓn:         Đợt 01:  ngày 25/11/2011 (10 tuần/đợt tuyển)

(Tập đoàn Dầu khí Quốc gia UAE tuyển liên tục nhiều đợt cho chuỗi hệ thống trên 400 cây xăng kiêm siêu thị mini trong suốt thời gian 2011 – 2012 số lượng không hạn chế)

7. ChÝnh s¸ch hç trî cña NIBELC cho ng­ười lao ®éng:

7.1 ChÝnh s¸ch hç trî vÒ ®µo t¹o:

- Hoc bæ tóc tiếng Anh ng¾n ngµy + nghiệp vụ cơ bản  trước khi thi tuyển tại Công ty. C«ng ty hç trî 50%. Cßn l¹i lao ®éng ®ãng møc 50.000 ®ång/ngµy. TÊt c¶ lao ®éng ®­ược cung cÊp ¨n vµ ë miÔn phÝ.

7.2 ChÝnh s¸ch hç trî kh¸c.

- Hç trî vµ t­ư vÊn thñ tôc vay vèn t¹i Ng©n hµng vµ Quü tÝn dông thuËn lîi.

- Ng­ười lao ®éng ®­ược miÔn phÝ tiÒn ¨n ë  trong thêi gian thi tuyÓn .

- Sau khi lao ®éng tróng tuyÓn sÏ ®ược c«ng ty bè trÝ «t« ®Ó ®­ưa ng­êi lao ®éng tõ n¬i thi tuyÓn ®Õn bÖnh viÖn kh¸m søc khoÎ.

§Þa ®iÓm thi tuyÓn (Liªn hÖ nộp hồ sơ):       

C«ng ty CP X©y dùng vµ Cung øng lao ®éng quèc tÕ NIBELC

Khi ®i thi øng cö viªn cÇn mang theo CMND vµ 02 ¶nh mÇu nÒn tr¾ng cì 4x6, b»ng cÊp chøng chØ kinh nghiÖm lµm viÖc (nÕu cã).

-Tại Hà Nội:  Phòng 1102 -Nhà A- Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

-Tại Ninh Bình: Km 10,quốc lộ 1A, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình

                     Tel: (84-4) 62519696; (84-4) 62529696      Fax: (84-4) 62509696

                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                               TGD.JPG

        

 

Download Brochure634752643668906250.jpg

Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế (NIBELC)

tổng đài điện thoại Tổng đài Panasonic kxtes824 Tổng đài KX-TES824 Tổng đài KX-TDA100D Tổng đài Panasonic KXNS300 Tổng đài ip Panasonic Panasonic kxt7730 bán tổng đài nội bộ Bàn lập trình cho tổng đài Panasonic kxdt333 đổ mực máy in mật ong rừng taxi noi bai tủ bếp tủ bếp gỗ xoan đào tủ bếp gỗ sồi nga tủ bếp laminate tủ bếp acrylic

Bấm mí Hàn Quốc, cắt mí mắt, nhấn mí hàn quốc, cắt mắt 2 mí, nâng mũi hàn quốc, nâng mũi s line, nâng mũi bọc sụn, sửa mũi, Thu nhỏ đầu mũi, Thu gọn cánh mũi

H/Q:: Quốc lộ 1A, Km10 Ninh Bình - Hà Nội, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi nhánh tại HN: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow-Lô B-CQ1-Khu ĐTM Văn Quán-Hà Đông-HN
Điện thoại: +84 24 33113 686    +84 24 33113 669                 

Email: nguyenphan@vietmc.vn    Website: www.nibelc.com.vn

, triệt lông vĩnh viễn, nâng ngực nội soi, nâng ngực chảy xệ, bấm mí hàn quốc, cắt mí mắt, nâng mũi, nâng mũi hàn quốc, nâng mũi sline, nâng mũi bọc sụn, sửa mũi, trị hôi nách, trị tàn nhang, căng da mặt, hút mỡ bụng, Nhấn mí mắt Hàn Quốc, Nhấn mí, Cắt mí mắt, Chi phí nhấn mí Nháy mắt phải Nháy mắt Mở rộng góc mắt Nâng chân mày Độn mắt sâu Tạo bầu mắt dễ thương Chỉnh hình mắt xếch Chỉnh hình sụp mí bẩm sinh nhay mat phai